Disiplinlerarası Tarım Bilimleri Tarım Bilimleri, bitki koruma, bahçe bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, peyzaj mimarlığı, zootekni, tarla bitkileri, gıda, eğitim ve araştırma gibiçok değişik alanlarda değişik uygulamalara sahip bir anabilim dalıdır. 20/06/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Tarım Bilimleri Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Tarım Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüş, ve ilk öğrencilerini Eylül 2018 tarihinde almıştır. Doktora Programı ise Üniversitemiz Rektörlüğü'nün,  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Tarım Bilimleri Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Tarım Bilimleri Doktora Programı açılması konusundaki teklifi 19/12/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. 7. ve 5/d maddeleri uyarınca; söz konusu teklif uygun görülmüştür. Daha sonra doktora programı kapsamında Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil) alanında 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında 3 doktora öğrencisi alınmıştır. Tarım Bilimlerinin öncelikli ve temel amacı, Tarım Bilimleri alanında belli bir altyapısı olan öğrenciye özgün bilimsel araştırma becerileri kazandırmaktır. Bu şekilde ülkemizin diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine yetişmek için gereksinim duyduğu uzman bilim adamı sayısındaki eksiklikleri giderilmiş olmaktadır. Tarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen ve uygulayabilen ziraat yüksek mühendisleri ve mimarlar yetiştirmektir. Tarımda verilen eğitim-öğretimin temel amacı, ürettiği bilgi ve teknolojinin ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkılarda bulunmaktır. Bu durumda,  bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşmak ve bunları yaymak yüksek mühendislik öğrenimi yapan kişinin en büyük sorumluluğudur. Disiplinlerarası Tarım Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programından mezun olan öğrenciler, Tarım Bilimleri alanında yüksek lisans derecesi alırlar. Tarım Bilimleri yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilerimiz mezun oldukları bilim dallarında yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanakları bulunmaktadır. Ayrıca, mezunlarımız ziraat yüksek mühendisi ve mimar olarak gerek kamuda gerekse özel sektörde farklı alanlarda yüksek mühendis veya bilim uzmanı olarak araştırmacı, tasarımcı, proje geliştiricisi, üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunabilmektedirler. Tarım Bilimleri lisansüstü eğitimi vermenin en büyük amacı; Tarım Bilimleri mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi yüksek mühendisler ve peyzaj mimarları yetiştirmektir. Ayrıca, temel bilimler ve mühendislik uygulamaları konularında özgün araştırmalar yürüterek bilim ve teknolojinin ülkemizde ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır. Buradaki en büyük hedefimiz; kurumsal destekli, endüstri destekli veya araştırmalar yapmaya yönlendirecek (TÜBİTAK, DPT, AB programları, Kalkınma Ajansı v.b. kurum ve kuruluşlara projeler sunarak) koşulları sağlamaktır. Böylece, Ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu tarıma dayalı bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak kolay olacaktır. Sonuçta ülkemiz, bilimsel ve teknolojik çözümler üreterek, ithal edilen bilgi ve teknoloji ihtiyacını azaltmaktadır.

Anabilim dalımız disiplinlerarası (interdisipliner) nitelikte olup, Bu program:

Tarım biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamıştır. Ayrıca, Tarım alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen bir güncel bir programdır. Üniversitemizin sınıf ve laboratuvar mevcut imkanları yeterli durumdadır. Farklı disiplinlerden mezun adayların başvurusu kabul edilmesine rağmen, bilimsel hazırlık programı uygulanmamaktadır.