İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılması;

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmek amaçlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları sadece çok tehlikeli işleri kapsamamakla birlikte aynı zamanda iş kazalarına karşı önlem alınmasını sağlamamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, her meslekte, her çalışma alanında, her yaşam alanında yani hayatın her anında tüm insanların sağlığının bozulmasını önlemeyi ve daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır. İnsan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak iş güvenliği uzmanı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalının Ülkenin genel politika ve stratejik planlarıyla (insan kaynakları politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, vb.) uyumu

30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm çalışanları kapsamına almış, iş yerlerini tehlike derecelerine göre sınıflara ayırmış, işverenlere risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirmiş, işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesini zorunlu tutmuştur. Bu uzmanları A, B, C sınıflarına ayırarak görev alanlarını belirlemiştir. Bu yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında özel eğitim görmüş elemanlara büyük ölçüde gereksinim duyulmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ülkenin ve AB’nin politika ve stratejik planları ile ileri derecede uyumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarından mezunlarının istihdam olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezun olan bireylere aşağıdaki katkıları sağlamaktadır;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda geniş bir çalışma alanı bulabilirler.

Kamu kurumlarında veya özel sektörde çalışan  personele lisansüstü eğitim  yapma  imkânı sunarak görevde yükselme ve unvan değişikliğine imkân sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programlardan mezun olanların alabileceği unvanlar

Lisansüstü programlardan mezun olan öğrenciler, alanlarında lisansüstü seviyesinde bilgilere sahip olacaklardır. Bir programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, tezli program için “Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Diploması”; tezsiz program için “Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilecektir.

Programın uygulama modeli (yoğun etkileşimli, yönlendirmeli, kitle eğitimi)

Tezli programda yoğun etkileşimli örgün eğitim modeli uygulanmaktadır. Tezsiz programda da yoğun etkileşimli ikinci öğretim eğitim modeli uygulanmaktadır. Her iki program için belirlenen model; öğreten–öğrenci, öğrenci–öğrenci ve öğrenci–materyal etkileşimine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamada tezli/tezsiz eğitimde verilen derslerle birlikte eğitim zamanından bağımsız olarak çeşitli kaynaklara (kayıtlı dersler, video, internet gibi) yönlendirmeler de yapılacak olup, katılımcıların bu kaynaklara istedikleri zaman ulaşma olanakları da sunulmaktadır. Örgün ve ikinci öğretim eğitiminin yanı sıra ders içeriklerinin hazırlanmasında video, görsel ve işitsel tasarımlardan faydalanılabilmekte, mesajlar iletilebilmekte, test, sunum ve duyurular yapılabilmekte ve aynı zamanda da farklı noktalardan bu sisteme erişme olanağı bulunmaktadır.