İktisat alanı insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm kaynakların verimli kullanılması, doğal, parasal ve insan gücü kaynaklarının artırılarak toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve tüm bu faaliyetlere dayalı olarak üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik konularla ilgili eğitim ve araştırmalar yapar. İktisat alanının uygulaması olan yerlerden bir tanesi olan iktisat bölümünde öğrencilere iktisat teorisi, politikası, tarihi, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, istatistik, ekonometri,  gibi uzmanlık dallarında ve konularında çeşitli dersler verilmektedir.

İktisat Yüksek Lisans Programı, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgi alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen,  toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmeyi ve iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

İktisat Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrencilerin iktisat biliminin kavranması ve iktisadi olayların analizi için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hakim; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine sahip, kendine güvenen, ifade yeteneği güçlü, çalışma disiplini kazanmış bireyler olarak mezun olmaları ve günümüzde rekabetin küresel hale dönüştüğü işgücü piyasasında bu nitelikleriyle öne çıkarak çeşitli istihdam alanlarında kendilerine kolaylıkla yer bulmalarını sağlamak hedeflenmektedir.