Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliklerinin artırılmasına yönelikYatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları kapsamında"Yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışan firmalarda imalat sanayi arasındaki iş birliğialtyapısının güçlendirilmesi amacıyla dijital dönüşümü destekleyen, yatırımcılarınihtiyaçlarına cevap veren insan kaynakları yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi"eylem önerisinin yer aldığı belirtilerek 11.Kalkınma Planında yer alan sektörler (Kimya,İlaç-Tıbbi Cihaz, Makine-Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Elektronik, Raylı Sistem Araçları)öncelikli olacak şekilde tez havuzu konularının belirlenerek sektörün ihtiyaç duyduğualanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde çalışılması gerektiğideğerlendirilen başlıklara ilişkin önerileri iletilmiştir.